© 2018 By โรงพยาบาลสหเวช : http://www.sahavej.com

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-612096, 056-612791-2

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • Line โรงพยาบาลสหเวช

โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

#เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ/สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
6. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร5 ชั้น2
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
email : recruiting@princhealth.com